21/08/2013    S161    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Polska-Malbork: Różne produkty lecznicze 2013/S 161-280737 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Osoba do kontaktów: Małgorzata Waliszewska 82-200 Malbork…

Malbork: dostawa podłoży, testów i odczynników bakteriologicznych Numer ogłoszenia: 326950 – 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel….

Numer alarmowy        55 646 02 00