Malbork: usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej, znak sprawy PCZ.ZP.21/11 Numer ogłoszenia: 391062 – 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel….

Numer alarmowy        55 646 02 00