Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Nowym Dworze Gdańskim udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów nie wymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im produkty lecznicze i wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowuje te osoby do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Opiekę nad pacjentami sprawuje wykwalifikowany i doświadczony zespół: lekarz, pielęgniarki, opiekunki medyczne, rehabilitanci i terapeuta zajęciowy.

Kierownik Zakładu– Wanda Kawczak

Lekarze:

– lek. Grzegorz Lassota ( specjalista chorób wewnętrznych)

– lek. Alexander Ijuh (specjalista chorób wewnętrznych, alergologii i chorób płuc)

– dr med. Waldemar Bieniek ( specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog)

Nasz personel:

psycholog – mgr Ewa Sienkiewicz

neurologopeda – mgr Dagmara Zasada

terapeuta zajęciowy – Paulina Becmerowicz

fizjoterapeuta – mgr Anna Orman, Maria Janicka, mgr Paweł Buńka

dietetyk – Anna Malinowska

opiekę duszpasterską sprawuje – ks.Jarosław Kiełb

Zakład udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne.

 

 

Świadczenia gwarantowane obejmują:

 1. świadczenia udzielane przez lekarza;
 2. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 3. rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 4. świadczenia psychologa;
 5. terapię logopedyczną;
 6. terapię zajęciową;
 7. leczenie farmakologiczne;
 8. leczenie dietetyczne;
 9. zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 10. edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym

1. Sposób ustalenia odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

2. Świadczenia z zakresu gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych udzielane w Zakładzie finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Wymagane dokumenty niezbędne do przyjęcia do zakładu:

Załącznik nr 1 „Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo- leczniczego”

Załącznik nr 2 „Wywiad pielęgniarski”

Załącznik nr 3 „Zaświadczenie lekarskie”

Załącznik nr 4 „Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego”

Załącznik nr 5 „Karta oceny wg skali Barthel”

Załącznik nr 6 „Skala Glasgow”

 

Świadczeniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia:

1.Decyzji emerytalno – rentowej

2. Decyzji o przyznanie zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej

3. Zaświadczenia o dochodach z zakładu pracy

4. Innych dokumentów, z których wynika wysokość dochodu świadczeniobiorcy

Pobyt komercyjny

W zakres świadczeń w ramach pobytu komercyjnego wchodzi:

 1. Opieka lekarska :
 • wizyty lekarskie dwa razy w tygodniu oraz zawsze w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia (przez całą dobę)
 • kontynuacja leczenia przewlekłego w oparciu o dostarczoną przez Pacjenta dokumentację medyczną.
 1. Całodobowa opieka pielęgniarska w oparciu o opracowany plan pielęgnacji:
 • pomoc przy wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • profilaktyka przeciwodleżynowa,
 • wykonywanie zleceń lekarskich.
 1. Rehabilitacja:
 • indywidualny dobór zabiegów rehabilitacyjnych.
 1. Terapia zajęciowa:
 • organizacja czasu wolnego w ramach terapii grupowej oraz terapii indywidualnej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowania pacjenta.
 1. Psycholog:
 • wsparcie psychologiczne.
 1. Logopeda:
 • diagnoza logopedyczna przy przyjęciu pacjenta, w celu określenia potrzeb terapeutycznych.
 1. Dietetyk:
 • wywiad żywieniowy i dobór diety przy przyjęciu pacjenta.
 1. Opieka duszpasterska:
 • możliwość uczestniczenia w nabożeństwach, rozmowy z kapelanem.

 

Cena: 150 zł osobodzień

Minimalny czas pobytu: dwa tygodnie z możliwością przedłużenia

Klauzula informacyjna dla pacjenta Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, tel.: 55 646 02 64.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
Państwa dane będą przetwarzane w celu: Podstawa prawna:
Udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia        i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą, badania satysfakcji                   z udzielonych świadczeń leczniczych). art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy       z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta   i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia           27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy    z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku                 od towarów i usług.
Obrony praw i dochodzenia roszczeń w związku              z prowadzoną przez nas działalnością. art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
Zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
W przypadku prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych, Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. usprawiedliwiony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

 1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail, iod@pcz.net.pl,  : 55 646 03 37.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku pod adresem e-mail:  sekretariat@pcz.net.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Podanie przez Panią/a danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). Niepodanie przez Panią/a danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 6. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 7. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Administrator Danych Osobowych

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Dworcowa 12

(znajduje się w budynku Szpitala, na I piętrze)

tel: 55 247 28 63