Koordynator Oddziału.
lek. med. Henryk Aszkiełowicz
– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Koordynująca.
piel. Alicja Stefaniak
– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku.
  2. Oddział liczy 4 łóżka, w tym 1 z możliwością izolacji.
  3. Do podstawowych zadań oddziału należy:
 • leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia przyjętych do oddziału ,
 • uczestnictwo i pomoc w czynnościach resuscytacyjnych prowadzonych w innych oddziałach szpitala,
 • wykonywanie wkłuć centralnych, hemodializacyjnych na innych oddziałach
 • konsultacje pacjentów w innych oddziałach szpitalnych,
 • znieczulanie pacjentów do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych,
 • opieka pooperacyjna.
 1. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz koordynujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego.
  5. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi koordynującemu oddziałem.

Ważne telefony:
dyżurka lekarska 55 646-0213,
dyżurka pielęgniarska 55 646-0272.

Oddział Intensywnej Terapii. 
Oddział wyposażony jest w sprzęt monitorujący, respiratory do prowadzenia wentylacji, pompy strzykawkowe, żywieniowe, aparat do hemofiltracji.
W oddziale prowadzi się monitorowanie:

 • Akcji serca
 • Ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną i inwazyjną
 • Ośrodkowego ciśnienia żylnego
 • Temperatury powierzchownej i głębokiej
 • Saturacji
 • Kapnografii
 • Prowadzi się monitorowanie parametrów biochemicznych i morfotycznych
 • Prowadzi się diagnostykę radiologiczną.

W oddziale leczy się pacjentów w stanie zagrożenia życia z:

 • Niewydolnością oddechową
 • Niewydolnością krążenia
 • Niewydolnością nerek
 • Urazami czaszkowo-mózgowymi
 • Śpiączką
 • Chorobami zakrzepowo-zatorowymi centralnego układu nerwowego
 • Urazami wielonarządowymi
 • Posocznicą
 • Wstrząsem kardiogennym, septycznym, krwotocznym, hipowolemicznym, neurogennym, anafilaktycznym
 • Hipotermią.

 

Oddział Anestezjologii. 
Świadczenia z zakresu anestezjologii udzielane są na bloku operacyjnym chirurgii, na który składają się 3 sale operacyjne, a także w oddziale chirurgii na stanowiskach nadzoru pooperacyjnego.
Prowadzone są również znieczulenia w ramach oddziału położniczo-ginekologicznego, które odbywają się na bloku operacyjnym składającym się z 1 sali operacyjnej oraz 1 sali zabiegowej.
Świadczenia z zakresu anestezjologii obejmują wszystkie typy znieczuleń ogólnych i przewodowych z zachowaniem najwyższych standardów nadzoru i bezpieczeństwa.
W ramach anestezjologii prowadzi się znieczulenia do zabiegów w zakresie:

 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • chirurgii ortopedycznej,
 • chirurgii ręki,
 • ginekologii,
 • położnictwa, w tym znieczulenia do rozwiązania porodu cięciem cesarskim.