Oddział Noworodkowy 55 646 02 07

Koordynator oddziału:

lek. Beata Gis

specjalista pediatra, specjalista neonatolog

 

lek. Monika Klecha

 

Pielęgniarka koordynująca:

Małgorzata Zasempa

specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

 

Oddział Noworodkowy Powiatowego Centrum Zdrowia serdecznie zaprasza do korzystania
z naszych usług. Pełni zaangażowania i troski czynimy wysiłki, aby ten czas przyjścia na świat Waszego dziecka – kiedy to poznajecie się wzajemnie i uczycie się siebie – minął
w atmosferze pełnej życzliwości, rodzinnego ciepła i spokoju.

Specyfika pracy Oddziału noworodkowego opiera się na systemie „rooming-in”, tzn. dziecko przebywa stale z mamą. Wszelkie czynności pielęgnacyjne, badania lekarskie i zabiegi odbywają się w obecności matki, która jest na bieżąco informowana o wszystkim, co dotyczy jej dziecka. W pierwszych 12 godzinach po urodzeniu każdy noworodek jest badany przez lekarza pediatrę. Następnie podczas dwu – trzydniowego pobytu matki z dzieckiem – po porodzie fizjologicznym  czy też po cięciu cesarskim, w czasie porannego obchodu pediatry-neonatologa jest dokonywana codzienna ocena stanu zdrowia każdego dziecka. Zapewniamy odpowiednią diagnostykę i terapię lżej chorych noworodków, jesteśmy bowiem oddziałem I stopnia referencyjności.

Od pierwszych chwil życia dziecka propagujemy karmienie piersią, szanując jednak indywidualne podejście każdej z mam odnośnie wyboru sposobu karmienia. Fachowy
i życzliwy personel aktywnie pomaga w karmieniu piersią, uczy technik przystawiania noworodka do piersi, radzi jak prawidłowo rozwijać i podtrzymywać laktację, jak dbać o piersi. Udzielamy wskazówek odnośnie pielęgnacji dziecka i prawidłowej opieki nad noworodkiem w domu.

Wszystkie zdrowe noworodki w pierwszej dobie życia są szczepione przeciwko gruźlicy
i żółtaczce zakaźnej typu B (WZW B). Jednocześnie każde dziecko po urodzeniu, zgodnie ze standardem, otrzymuje dawkę witaminy K jako profilaktyczne działanie przeciwkrwotoczne.

W trosce o dobro naszych najmłodszych pacjentów, dzieci poddawane są  następującym testom przesiewowym:

 • Test pulsoksymetryczny ( ocena saturacji u dziecka) – pomiędzy 6 a 24 godziną po urodzeniu oraz w dniu wypisu,
 • Przesiewowe Badanie Słuchu ( bezbolesną metodą otoemisji akustycznej) – od II dobie życia
 • Po 48 godzinach od urodzenia pobierana jest krew dziecka, najczęściej z  piętki, w celu przeprowadzenia testu przesiewowego wykluczającego trzy choroby: Fenyloketonurię, Niedoczynność tarczycy i Mukowiscydozę. Są to badania wykonywane u wszystkich noworodków w Polsce.

Pragniemy zapewnić, iż priorytetem w naszej pracy jest stworzenie odpowiednich warunków dla zmniejszenia do minimum bólu i stresu dzieci podczas wykonywanych zabiegów
i czynności pielęgnacyjnych.

Obecny system opieki zdrowotnej daje Państwu możliwość wyboru placówki, w której ma przyjść na świat Wasze dziecko. Obok dużych ośrodków i placówek służby zdrowia funkcjonują małe oddziały noworodkowe jak w malborskim szpitalu, gdzie możemy zapewnić Wam pełną intymność, swobodę i poświęcić niezbędną ilość czasu. Jednocześnie zapraszamy wszystkie mamy w 24 tygodniu ciąży i tatusiów do bezpłatnej Szkoły Rodzenia, która daje możliwość zwiedzania oddziału.

Koordynator oddziału:

lek. Beata Gis

specjalista pediatra, specjalista neonatolog

 

lek. Monika Klecha

Pielęgniarka koordynująca:

Małgorzata Zasempa

specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

 

Oddział Noworodkowy Powiatowego Centrum Zdrowia serdecznie zaprasza do korzystania
z naszych usług. Pełni zaangażowania i troski czynimy wysiłki, aby ten czas przyjścia na świat Waszego dziecka – kiedy to poznajecie się wzajemnie i uczycie się siebie – minął
w atmosferze pełnej życzliwości, rodzinnego ciepła i spokoju.

Specyfika pracy Oddziału noworodkowego opiera się na systemie „rooming-in”, tzn. dziecko przebywa stale z mamą. Wszelkie czynności pielęgnacyjne, badania lekarskie i zabiegi odbywają się w obecności matki, która jest na bieżąco informowana o wszystkim, co dotyczy jej dziecka. W pierwszych 12 godzinach po urodzeniu każdy noworodek jest badany przez lekarza pediatrę. Następnie podczas dwu – trzydniowego pobytu matki z dzieckiem – po porodzie fizjologicznym  czy też po cięciu cesarskim, w czasie porannego obchodu pediatry-neonatologa jest dokonywana codzienna ocena stanu zdrowia każdego dziecka. Zapewniamy odpowiednią diagnostykę i terapię lżej chorych noworodków, jesteśmy bowiem oddziałem I stopnia referencyjności.

Od pierwszych chwil życia dziecka propagujemy karmienie piersią, szanując jednak indywidualne podejście każdej z mam odnośnie wyboru sposobu karmienia. Fachowy
i życzliwy personel aktywnie pomaga w karmieniu piersią, uczy technik przystawiania noworodka do piersi, radzi jak prawidłowo rozwijać i podtrzymywać laktację, jak dbać o piersi. Udzielamy wskazówek odnośnie pielęgnacji dziecka i prawidłowej opieki nad noworodkiem w domu.

Wszystkie zdrowe noworodki w pierwszej dobie życia są szczepione przeciwko gruźlicy
i żółtaczce zakaźnej typu B (WZW B). Jednocześnie każde dziecko po urodzeniu, zgodnie ze standardem, otrzymuje dawkę witaminy K jako profilaktyczne działanie przeciwkrwotoczne.

W trosce o dobro naszych najmłodszych pacjentów, dzieci poddawane są  następującym testom przesiewowym:

 • Test pulsoksymetryczny ( ocena saturacji u dziecka) – pomiędzy 6 a 24 godziną po urodzeniu oraz w dniu wypisu,
 • Przesiewowe Badanie Słuchu ( bezbolesną metodą otoemisji akustycznej) – od II dobie życia
 • Po 48 godzinach od urodzenia pobierana jest krew dziecka, najczęściej z  piętki, w celu przeprowadzenia testu przesiewowego wykluczającego trzy choroby: Fenyloketonurię, Niedoczynność tarczycy i Mukowiscydozę. Są to badania wykonywane u wszystkich noworodków w Polsce.

Pragniemy zapewnić, iż priorytetem w naszej pracy jest stworzenie odpowiednich warunków dla zmniejszenia do minimum bólu i stresu dzieci podczas wykonywanych zabiegów
i czynności pielęgnacyjnych.

Obecny system opieki zdrowotnej daje Państwu możliwość wyboru placówki, w której ma przyjść na świat Wasze dziecko. Obok dużych ośrodków i placówek służby zdrowia funkcjonują małe oddziały noworodkowe jak w malborskim szpitalu, gdzie możemy zapewnić Wam pełną intymność, swobodę i poświęcić niezbędną ilość czasu. Jednocześnie zapraszamy wszystkie mamy w 24 tygodniu ciąży i tatusiów do bezpłatnej Szkoły Rodzenia, która daje możliwość zwiedzania oddziału.

Narodziny dziecka to – oprócz radości – także obowiązki związane z koniecznością załatwienia kilku formalności w urzędach, niezbędnych dla zapewnienia dziecku przysługujących wszystkim obywatelom praw, w tym właściwej opieki medycznej.

Jak uzyskać akt urodzenia?

W każdy wtorek i piątek pracownik Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku – statystyk medyczny – osobiście dostarcza do Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zgłoszenie urodzenia Twojego dziecka. Następnego dnia po dostarczeniu zgłoszenia możesz uzyskać akt urodzenia, najpóźniej należy to załatwić do 14 dni po urodzeniu.

Urząd Stanu Cywilnego w Malborku mieści się w Urzędzie Miasta Malborka pl. Słowiański 5 I piętro telefon (055) 647 99 00 wew. 221

Wymagane dokumenty:

dla dziecka pochodzącego z małżeństwa:

 • zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej,
 • dowody osobiste rodziców,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (nie przedkłada się jeżeli akt małżeństwa sporządzono w tym samym USC)

dla dziecka pozamałżeńskiego:

 • zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej,
 • dowód osobisty matki,
 • odpis skrócony aktu urodzenia matki (nie przedkłada się jeżeli akt urodzenia sporządzono w tym samym USC)

gdy matka jest osoba rozwiedzioną:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

gdy matka jest wdową:

 • odpis skrócony aktu zgonu męża
 • odpis skrócony aktu małżeństwa

Jak uzyskać PESEL dla dziecka?

PESEL czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności to 11-cyfrowy stały symbol numeryczny identyfikujący określoną osobę fizyczną, który musi posiadać każdy obywatel Polski. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej.
Jeżeli odbierzesz akt urodzenia dziecka (3 egzemplarze) w USC pracownik tegoż urzędu automatycznie przekazuje 4-ty egzemplarz aktu urodzenia do urzędu miasta lub gminy (wydziały spraw obywatelskich lub ewidencji ludności), właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania matki i rusza procedura nadania numeru PESEL. Nadanie numeru następuje w ciągu 2-3 tygodni od daty zgłoszenia.

Matki zameldowane na terenie Malborka mogą odebrać numer PESEL dziecka
w Urzędzie Miasta pl. Słowiański 5 Wydział Spraw Społecznych – Ewidencja Ludności
I piętro, pokój 104, numer telefonu: (055) 647 99 00 wew. 117

Wymagane dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka – na którym pracownik urzędu zapisze nadany numer  PESEL

Kto może zgłosić się po odbiór numeru PESEL?

 • każda osoba, która zgłosi się z aktem urodzenia dziecka

 

Informacje, o tym czy można zgłosić się po odbiór nadanego numeru PESEL można uzyskać telefonicznie. Dla zameldowanych na terenie miasta Malborka będzie to numer:
(055) 647 99 00 wew. 117

 

Wymagane dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z wpisanym przez urzędnika numerem PESEL
 • dowód osobisty

Świadczenia pieniężne z tytułu urodzenia dziecka

Świadczenie  I

Rodzicom nowonarodzonego dziecka (jak i opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu), bez względu na dochody rodziny przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”. Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej –  do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Przekroczenie tego terminu spowoduje brak wypłaty świadczenia.

W celu uzyskania świadczenia wymaga się z dniem 01.11.2009, aby kobieta w okresie ciąży pozostawała  pod opieką medyczną nie później, niż od 10 tygodnia ciąży do porodu co należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim.

Dokumenty jakie należy przedłożyć:

 1. wnioski (3 druki) – można pobrać drogą elektroniczną lub osobiście
 2. kserokopia dowodów osobistych obojga rodziców
 3. skrócony akt urodzenia dziecka
 4. w przypadku zameldowania poza Malborkiem zaświadczenie organu właściwego dla miejsca zameldowania, że nie pobrano zapomogi
 5. od 01.11.2009 zaświadczenie lekarskie dotyczące pozostawania pod opieką lekarza ginekologa w okresie ciąży

 

Szczegółowych informacji udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, wydział świadczeń rodzinnych, mieszczący się w budynku starostwa pl. Słowiański 17 pok. nr 5

tel. (055) 647 16 08

email www.mops.malbork.pl

 

Świadczenie II

Rodzicom uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego, czyli takim, których dochód netto w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza kwoty, której wysokość reguluje ustawa –  przysługuje  dodatek zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (zasiłek + „becikowe”). Wniosek należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

Inne rodzaje świadczeń możliwych do uzyskania ale w szczególnych przypadkach to:

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka a w rodzinie wielodzietnej
 • zasiłek rodzinny
 • dodatek pielęgnacyjny (w przypadku dziecka niepełnosprawnego)

 

Szczegółowych informacji udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, wydział świadczeń rodzinnych, mieszczący się w budynku starostwa pl. Słowiański 17 pok. nr 5

tel. (055) 647 16 08

strona internetowa:  www.mops.malbork.pl

 

Świadczenie III

Jeżeli jesteś dodatkowo ubezpieczona indywidualnie lub grupowo, w którymś z towarzystw ubezpieczeniowych  – dowiedz się jakie świadczenie pieniężne przysługuje Ci z tytułu urodzenia dziecka oraz jakie należy złożyć dokumenty.

 

Najczęściej wymagane dokumenty to:

 1. Deklaracja przystąpienia do indywidualnego (polisa) lub grupowego ubezpieczenia
 2. Zgłoszenie urodzenia dziecka (wniosek)
 3. dowód osobisty
 4. odpis aktu urodzenia dziecka

 

Świadczenie IV

Zasiłek macierzyński – jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w trakcie urlopu macierzyńskiego lub w innych przewidzianych przepisami sytuacjach, jednak nie przysługuje on każdej kobiecie. Ogólne przepisy stanowią, że aby otrzymać zasiłek macierzyński, kobieta w momencie porodu musi być objęta ubezpieczeniem chorobowym.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) inspektorat w Malborku ul Dworcowa 1B

tel. (055) 270 27 00 wew. 2

strona internetowa: www.zus.pl

 

Jak uzyskać urlop macierzyński?

Urlop macierzyński przysługuje po każdym porodzie kobiecie zatrudnionej w ramach
umowy o pracę. W dniu wypisu ze szpitala matka otrzymuje zaświadczenie o urodzeniu dziecka, które to stanowi podstawę do uzyskania urlopu  i należy dostarczyć je do swojego zakładu pracy. Długość urlopu regulują przepisy kodeksu pracy.
Wiecej informacji na www.mpips.gov.pl

Drodzy rodzice!

Szczepienia ochronne to najskuteczniejsza metoda ochrony przed groźnymi chorobami. Zakres tej ochrony i realizacja programu szczepień ochronnych zależą od rodziców. Zastanówcie się więc nad wyborem szczepień jeszcze w trakcie ciąży lub jak najszybciej
po przyjściu Waszej pociechy na świat. Można porozmawiać na ten temat z wybranym przez Was pediatrą.

Szczepienia na oddziale noworodkowym:

Wszystkie zdrowe noworodki w pierwszej dobie życia są szczepione zgodnie z obowiązującym programem szczepień – bezpłatnie – przeciwko gruźlicy i żółtaczce zakaźnej typu B ( WZW B).
Noworodki matek z nosicielstwem antygenu HBS, oprócz szczepionki otrzymują immunoglobulinę anty HBS.

Szczepienia w wybranej dla dziecka przychodni:

Mają Państwo do wyboru 3 sposoby postępowania w realizacji Programu Szczepień Ochronnych u dziecka (program ten jest co roku aktualizowany):

I Sposób

Decydujemy się tylko na szczepienia bezpłatne – realizowane w ramach Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego – z obowiązkowego kalendarza szczepień. Wówczas Wasze maleństwo:

 1. jest kłute po 3 razy na każdej z 3 wizyt,  co 6 tygodni oraz po roku
 2. ma zapewniony najwęższy zakres ochrony przed groźnymi chorobami

II Sposób

Decydujemy się zakupić szczepionki wieloskładnikowe, które w jednej strzykawce zawierają kilka szczepionek obowiązkowych (tak jakby w zastępstwie bezpłatnych). Wówczas:

 1. poprawiamy komfort dziecka
 2. zmniejszamy liczbę zastrzyków – dziecko otrzymuje na kolejnych 3 wizytach po 1-2 ukłuć
 3. dziecko otrzymuje nowoczesną szczepionkę skojarzoną

Należą do nich:

 • Infanrix IPV Hib lub Pentaxim (5w1) szczepionka przeciwko błonicy(D), tężecowi(T), krztuścowi(Pa),        poliomyelitis(IPV), Haemophilus typ B(Hib). Koszt około 120 zł
 • Infanrix hexa (6w1) szczepionka przeciwko błonicy(D), tężecowi(T), krztuścowi(Pa), poliomyelitis(inaktywowana)(IPV), Haemophilus typ B(Hib), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
  Koszt około 240 zł

III Sposób

Dokupujemy szczepionki zalecane przez Ministra Zdrowia jako szczepionki dodatkowe możliwe do zastosowania w I lub II sposobie, rozszerzające parasol ochronny. Zapewniamy wówczas dziecku maksymalny zakres ochrony.

Należą do nich:

 • Rotarix lub Rotateg – przeciwko rotawirusom (które są najczęstszą przyczyną zachorowań na ostrą           biegunkę). Koszt około 300 zł
 • Prevenar – przeciwko pneumokokom (powodującym ciężkie, zagrażające życiu zakażenia inwazyjne).
  Koszt około 270 zł
 • NeisVac C  – przeciwko meingokokom (bakteriom, które powodują groźną  inwazyjną chorobę meningokokową). Koszt około 150 zł
 • Varilrix – chroni przed ospą wietrzną. Koszt około 300 zł
 • Havrix – przeciwko żółtaczce zakaźnej typu A(WZW A). Koszt około150 zł
 • Fluarix, Influvac, Vaxigrip Junior –do wyboru – przeciwko grypie. Koszt do  40 zł

Pełen zakres informacji dotyczących szczepień ochronnych uzyskasz na stronach internetowych:
www.szczepienia.pl
www.gsk.com.pl

Gdy nadejdzie ten upragniony dzień, kiedy to wraz z Waszym nowonarodzonym maleństwem możecie opuścić szpital i udać się do domu,  konieczne jest przygotowanie odpowiednich ubranek dla niemowlęcia.

Oczywiście jest to tylko przykładowa lista, a jej ostateczny kształt zależy wyłącznie od Was.

Okres wiosenny:

 1. body z krótkim rękawkiem
 2. pajacyk lub kaftanik i śpioszki
 3. skarpetki bawełniane lub buciki bawełniane
 4. dresik lub kurteczka ze spodniami
 5. czapeczka „lekka”
 6. lżejszy kocyk lub rożek
 7. nosidełko lub gondola (czyli górna zdejmowana część głębokiego wózka)
 8. pieluszka tetrowa, pieluszka jednorazowa

Okres letni:

 1. body z krótkim rękawkiem
 2. pajacyk lub kaftanik i śpioszki
 3. skarpetki bawełniane lub buciki bawełniane
 4. czapeczka „lekka”
 5. lżejszy kocyk lub rożek
 6. nosidełko lub gondola (czyli górna zdejmowana część głębokiego wózka)
 7. pieluszka tetrowa, pieluszka jednorazowa

Okres jesienny i zimowy:

 1. body z krótkim rękawkiem
 2. pajacyk lub kaftanik i śpioszki
 3. skarpetki bawełniane lub buciki bawełniane
 4. dresik lub kurteczka ze spodniami
 5. kombinezon lub gruby np. polarowy komplet (bluza i spodnie)
 6. czapeczka cieńsza i czapeczka cieplejsza lub jedna grubsza
 7. ciepły kocyk lub śpiworek
 8. nosidełko lub gondola (czyli górna zdejmowana część głębokiego wózka)
 9. pieluszka tetrowa, pieluszka jednorazowa

wyciąg z Przewodnika dla Pacjenta Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – pełna treść w zakładce – DLA PACJENTA.

 1. Pacjent ma prawo wyboru szpitala posiadającego umowę z NFZ w danym zakresie, na terenie całej Polski.
 2. Skierowanie na leczenie szpitalne może być wystawione przez każdego lekarza lub felczera. Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.
 4. Szpital zapewnia rejestrację na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 5. W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może stanowić przyczynę utraty zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania.
 6. Lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, a także wszelkie istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym.
 7. Przyjęcia pacjentów do Szpitala odbywają się całodobowo w dwóch trybach: planowym – na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza lub felczera lub w trybie nagłym.

wyciąg z Przewodnika dla Pacjenta Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – pełna treść w zakładce – DLA PACJENTA.

Pacjent powinien zabrać ze sobą oprócz dokumentów:

 1. Środki higieniczne do mycia, szczoteczkę i pastę do zębów, stosowane kremy i balsamy, przybory do golenia,
 2. W szpitalu nie używaj gąbki do mycia – wskazane są jednorazowe myjki (w szczególności na oddziałach zabiegowych).
 3. Ręczniki, koszula, piżama, szlafrok, środki czystości, kapcie, klapki pod prysznic,
 4. Kubek lub szklankę, sztućce (można mieć własne).
 5. W celu kontaktu z osobami bliskimi – telefon komórkowy, istnieje tez możliwość skorzystania z telefonu w oddziale.
 6. W chwili przyjęcia, pacjent zobowiązany jest oddać ubranie wierzchnie rodzinie lub przechować w magazynie szpitalnym.
 7. Nie należy przynosić ze sobą rzeczy drogocennych, biżuterii, pieniędzy. Szpital nie bierze za nie odpowiedzialności.
 8. Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione maskotki, zabawki, gry, książki.
 9. Zasady przyjęcia i wypisu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala.