Ogłoszenie nr 588558-N-2017 z dnia 2017-09-14 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dzierżawa analizatora parametrów krytycznych z możliwością oznaczania wapnia zjonizowanego, sodu, potasu, chlorków i karboksyhemoglobiny wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu…

Ogłoszenie nr 563609-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady…

Ogłoszenie nr 560162-N-2017 z dnia 2017-07-28 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 559571-N-2017 z dnia 2017-07-27 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie…

Ogłoszenie nr 535366-N-2017 z dnia 2017-06-20 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Dostawa ultrasonografów na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., przetarg II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie…

Ogłoszenie nr 522387-N-2017 z dnia 2017-05-31 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) – II przetarg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego…

Ogłoszenie nr 511085-N-2017 z dnia 2017-05-18 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Usługi sanitarno-higieniczne na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpital w Nowym Dworze Gdańskim) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu…

Ogłoszenie nr 502212-N-2017 z dnia 2017-05-05 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Kompleksowe Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz…

19/04/2017    S76    – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta ·         I. ·         II. ·         III. ·         IV. ·         VI. Polska-Malbork: Produkty farmaceutyczne 2017/S 076-147810 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Osoba do kontaktów: Aleksandra Sulikowska 82-200…

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pcz.net.pl Ogłoszenie nr 58505 – 2017 z dnia 2017-04-04 r. Malbork: Dostawa tlenu medycznego i innych gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze…

Numer alarmowy        55 646 02 00