Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital.malbork.pl Ogłoszenie nr 14306 – 2017 z dnia 2017-01-25 r. Malbork: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego…

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital.malbork.pl Ogłoszenie nr 6480 – 2017 z dnia 2017-01-11 r. Malbork: dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w formie tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu…

Ogłoszenie nr 331004 – 2016 z dnia 2016-10-26 r. Malbork: dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych i parametrów kardiologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady…

14/09/2016    S177    – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Malbork: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2016/S 177-318239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Osoba…

Malbork: dostawa nowej aparatury medycznej i laboratoryjnej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., znak sprawy Numer ogłoszenia: 165377 – 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia…

Malbork: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych i produktów higienicznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim), znak sprawy:PCZ.ZP.8/16 Numer ogłoszenia: 134890 – 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I:…

Malbork: dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) Numer ogłoszenia: 127958 – 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA…

Malbork: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123694 – 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum…

Malbork: dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej – II przetarg, PCZ.ZP.05/16 Numer ogłoszenia: 122700 – 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum…

Malbork: dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej, znak sprawy: PCZ.ZP.04/16 Numer ogłoszenia: 67992 – 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia…

Numer alarmowy        55 646 02 00