Dzierżawa automatycznego wirówko – czytnika wraz z materiałami niezbędnymi do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą kolumnowo – żelową przez okres 36 miesięcy Numer ogłoszenia: 331228 – 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I:…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz. U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następującej wymagania formalne: 1.    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w…

Malbork: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora immunochemicznego i analizatora moczu wraz z zakupem odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa LIS przez okres 36 miesięcy Numer ogłoszenia: 300148 – 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I:…

Malbork: dostawa jednego ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku Numer ogłoszenia: 294584 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia…

Malbork: remont i modernizacja pomieszczeń ZOL w Nowym Dworze Gdańskim Numer ogłoszenia: 267810 – 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny…

  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z  o.o. w Malborku zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 za rok obrotowy kończący się w tym dniu, oraz zbadanie ksiąg rachunkowych na podstawie, których sprawozdanie to zostało wykonane. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości…

Przedmiot zamówienia: Dostawa leków i płynów infuzyjnych I. ZAMAWIAJĄCY Powiatowe centrum Zdrowia Sp. z o.o. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork www.pcz.net.pl m.waliszewska@pcz.net.pl 07:30 – 14:00 tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 235

12/08/2015    S154    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Malbork: Urządzenia medyczne 2015/S 154-283912 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Osoba…

Malbork: przetarg nieograniczony na remont oddziału wewnętrznego oraz dwóch sal oddziału położniczo – ginekologicznego Szpitala w Malborku Numer ogłoszenia: 202402 – 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO   POŁOŻNEJ KOORDYNUJĄCEJ   ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO SZPITALA W MALBORKU   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz. U. nr 112 poz.654 ). zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania…

Numer alarmowy        55 646 02 00