OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PORADNI GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NALEŻĄCEJ DO POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018…

OGŁOSZENIE RATOWNIK MEDYCZNY-KIEROWCA Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni na umowę cywilno-prawną ratowników medycznych-kierowców. Termin świadczenia usług: czerwiec-sierpień 2018 Preferowana deklarowana średniomiesięczna liczba godzin: do 336 Miejsce świadczenia usług: powiat nowodworski Wszystkim zainteresowanym oferujemy: ·        możliwość rozwoju zawodowego, ·        pracę z wykwalifikowanym i specjalistycznym personelem zapewniającym życzliwą atmosferę, ·        atrakcyjne wynagrodzenie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV…

  „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”   Projekt pn. „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” – dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne – realizowany jest w ramach umowy nr RPPM.07.02.00-22-0031/16-00 z dnia 20 marca…

  Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby Ochrony zdrowia oraz ze środków budżetu państwa, realizowany jest w ramach…

26/07/2019    S143    – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta  I. II. III. IV. VI. Polska-Malbork: Różne produkty lecznicze 2019/S 143-351467 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis:   Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Malbork 82-200 Polska Osoba do kontaktów: Aleksandra Sulikowska…

Numer alarmowy        55 646 02 00