OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU:
RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W MALBORKU I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
NR POSTĘPOWANIA 67/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza osoby prowadzące działalność gospodarczą do zgłaszania ofert na stanowisko ratownika medycznego – kierowcy.

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie 1 ratownika medycznego- kierowcy w celu zabezpieczenia w dni robocze, soboty, niedziele i święta zespołów wyjazdowych „P” w Malborku (powiat malborski w tym Nowy Staw) oraz zespołów wyjazdowych „P” i „S” w Nowym Dworze Gdańskim (powiat nowodworski w tym Stegna oraz sezonowo – zespół wyjazdowy „P” – Krynica Morska).

 

Wymagania podstawowe stawiane oferentom na stanowisko Ratownik medyczny kierowcy:

  1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
  2. Prawo jazdy minimum kategorii B oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
  3. Aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
  4. Aktualne orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
  5. Aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku ratownika medycznego, wydane przez lekarza medycyny pracy,
  6. Aktualna polisa ubezpieczeniowa OC (minimalna suma gwarancyjna wynosi 25.000 euro na jedno zdarzenie i 25.000 euro na wszystkie zdarzenia dla ratownika medycznego – kierowcy wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej).
  7. Aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu z zakresu BHP.

 

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.07.2024r. do 31.12.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:
„Konkurs ofert 67/2024 – RATOWNIK MEDYCZNY”
do dnia 07.06.2024r. do godz. 12°°

KODY CPV:
85141000-9: Usługi świadczone przez personel medyczny
85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki ratownika medycznego w dni powszednie i świąteczne

 

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy znajdują się na stronie internetowej www.pcz.net.pl w zakładce Zamówienia publiczne/konkurs ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu ofert zawarte są w SWKO (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert).

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00