OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ
PRZEZ REJESTRATORKĘ MEDYCZNĄ W PORADNIACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM W TYM FILIACH: STEGNA, SZTUTOWO, OSTASZEWO, MALBORK,
NA POTRZEBY POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU
NR POSTĘPOWANIA 66/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko rejestratorki medycznej w POZ spełniając następujące wymogi formalne:

 

Wymagania formalne:

  1. Wykształcenie min. średnie ogólnokształcące lub techniczne o kierunku ekonomicznym,
  2. Doświadczenie zawodowe – min. 2 lata na stanowisku rejestratorki medycznej,
  3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  4. Posiada aktualne, obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności,
  5. Posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku rejestratorki medycznej.
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu z zakresu BHP.

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.07.2024r. do 30.06.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:
„Konkurs ofert 66/2024 – rejestratorka medyczna”
do dnia 07.06.2024r. do godz. 12°°

KODY CPV:
85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 – Różne usługi w dziedzinie zdrowia

 

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy znajdują się na stronie internetowej www.pcz.net.pl w zakładce Zamówienia publiczne/konkurs ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia  Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu ofert zawarte są w SWKO (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert).

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00