OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
NA ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA ODDZIAŁU
NR POSTĘPOWANIA: 65/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Oddziału neonatologicznego wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Oddziału spełniających następujące wymagania formalne:

 

  1. lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. specjalizacja – dyplom w zakresie neonatologii II stopnia lub tytuł specjalisty w ww. dziedzinie
  3. doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 2 lata jako lekarz specjalista neonatologii,
  4. wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie 3 lata,
  5. zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  6. osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  7. osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
  8. osoba posiadająca zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie),
  9. osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP dla osób kierujących personelem.

 

Umowy będą zawierane na czas określony: od dnia 01.09.2024r. do  dnia 28.02.2026r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:
„Konkurs ofert 65/2024 – lekarz oddziału neonatologicznego – Koordynator”
do dnia 07.06.2024r. do godz. 12°°

KODY CPV:
85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia
85141000-9 – Usługi świadczone przez personel medyczny
85110000-3 – Usługi szpitalne i podobne

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy znajdują się na stronie internetowej www.pcz.net.pl w zakładce Zamówienia publiczne/konkurs ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu ofert zawarte są w SWKO (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert).

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00