OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE RADIODIAGNOSTYKI
NA POTRZEBY POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
NR POSTĘPOWANIA 63/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Pracowni Diagnostyki Obrazowej w zakresie zadania:

 

Zadanie nr 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie radiodiagnostyki w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej szpitala w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim (badania w zakresie RTG, TK i USG),

 Zadanie nr 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie radiodiagnostyki w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej szpitala w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim (badania w zakresie TK),

 Zadanie nr 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie radiodiagnostyki w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej szpitala w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim (badania w zakresie RTG, TK i USG) wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej,

 

Wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej (radiodiagnostyki) lub lekarz będący w trakcie specjalizacji (ukończony min. II rok specjalizacji),
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp. z o.o. w Malborku,
  4. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  5. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności,
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP (dla zadania nr 3 – dla osób kierujących personelem).

 

Umowy będą zawierane na czas określony: od dnia 01.07.2024r. do  dnia 31.12.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:
„Konkurs ofert 63/2024 – lekarz PDO – zadanie nr ……..”
do dnia 07.06.2024r. do godz. 12°°

 

KODY CPV:
85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia
85150000-5 – Usługi obrazowania medycznego

 

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy znajdują się na stronie internetowej www.pcz.net.pl w zakładce Zamówienia publiczne/konkurs ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu ofert zawarte są w SWKO (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert).

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00