OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W PORADNI OKULISTYCZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
NA POTRZEBY POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU
NR POSTĘPOWANIA 56/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Poradni okulistycznej w Nowym Dworze Gdańskim spełniającego następujące wymogi formalne:

 

Wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie okulistyki lub ukończony min. II rok specjalizacji w ww. dziedzinie z dokumentem zawierającym potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę lekarza w poradni specjalistycznej,
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z PCZ Sp. z o.o.w Malborku,
  4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  5. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.07.2024r. do 31.12.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:
„Konkurs ofert 56/2024 – lekarz OKULISTA”
do dnia 07.06.2024r. do godz. 12°°

KODY CPV:
85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia
85141000-9 – Usługi świadczone przez personel medyczny
85143000-3 – Usługi ambulatoryjne

 

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy znajdują się na stronie internetowej www.pcz.net.pl w zakładce Zamówienia publiczne/konkurs ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu ofert zawarte są w SWKO (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert).

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00