OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA W PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALBORKU WRAZ Z PEŁNIENIEM GOTOWOŚCI NA ODDZIALE POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYM SZPITALA W MALBORKU POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
NR POSTĘPOWANIA 55/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Malborku wraz z pełnieniem „gotowości pod telefonem” na oddziale położniczo-ginekologicznym przy czym gotowości te pokrywają się z dyżurami pełnionymi w Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, spełniających następujące wymagania formalne:

 

I. Lekarz posiadający:
1. czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
2. specjalizację – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii lub I lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny lub ukończony min. II rok specjalizacji w ww. dziedzinie,
3. zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
4. ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,
5. aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP,
6. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
II. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia od dnia 01.07.2024r. do 31.10.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:
„Konkurs ofert 55/2024 – LEKARZ NiŚOZ MK + gotowości”
do dnia 07.06.2024r. do godz. 12°°

KODY CPV:
85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia
85141000-9 – Usługi świadczone przez personel medyczny

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy znajdują się na stronie internetowej www.pcz.net.pl w zakładce Zamówienia publiczne/konkurs ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu ofert zawarte są w SWKO (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert).

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00