OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

NA ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA ODDZIAŁU

NR POSTĘPOWANIA: 59/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA ODDZIAŁU spełniających następujące wymagania formalne:

 

  1. lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie neonatologii
  3. doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako lekarz specjalista neonatologii,
  4. wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie 3 lata,
  5. zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  6. osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  7. osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
  8. osoba posiadająca zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie),
  9. osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP dla osób kierujących personelem.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.07.2023r. do 31.12.2024r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

 „Konkurs ofert 59/2023 – LEKARZ NEONATOLOG – KOORDYNATOR”

do dnia 20.06.2023r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00