OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

NR POSTĘPOWANIA 29/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaprasza techników elektroradiologii prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą  do zgłaszana ofert na stanowisko technika elektroradiologii w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malbork (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim),

 

Wymagania formalne stawiane oferentom:

  1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiologii,
  2. Aktualny dokument potwierdzający ukończenie kursu Ochrona Radiologiczna Pacjenta (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. z późn.zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej)
  3. Zarejestrowana działalność gospodarcza,
  4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe,
  5. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności  cywilnej technika elektroradiologii,
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku technik elektroradiologii,
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP
  8. Doświadczenie zawodowe w pracy technika elektroradiologii – min. 1 rok.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.04.2023r. do 30.11.2024r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 29/2023 – TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII”

do dnia 17.03.2023r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00