OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNEJ
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU 
WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ DZIAŁU HIGIENY

NR POSTĘPOWANIA 88/2022

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  zaprasza pielęgniarki prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki zgodnie z zadaniem:

 

ZADANIE NR 1 – PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA W SZPITALU W MALBORKU (WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ DZIAŁ HIGIENY),

ZADANIE NR 2 – PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA W SZPITALU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM (WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ DZIAŁ HIGIENY),

 

spełniające poniższe wymagania.

Wymagania podstawowe:

  1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowane w OIPiP,
  2. wykształcenie min. średnie oraz specjalizacja z dziedziny epidemiologii,
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.
  5. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP,
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie (orzeczenie lekarskie) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki/położnej,
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.12.2022r. do 30.11.2024r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 88/2022 – PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA – ZADANIE NR …..”

do dnia 10.11.2022r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00