OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  PRZEZ LEKARZY W RAMACH ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ
W MALBORKU I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU
NR POSTĘPOWANIA: 78/2022

 

 Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza-chirurga w ramach zadania:

 

Zadanie 1: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga na oddziale chirurgii ogólnej (świadczenia w porze dziennej oraz w ramach dyżurów medycznych), w poradniach chirurgii ogólnej w Przychodni w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Przychodni w Nowym Dworze Gdańskim;

 

Zadanie 2: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga na oddziale chirurgii ogólnej (świadczenia w porze dziennej oraz w ramach dyżurów medycznych), w poradniach chirurgii ogólnej w Przychodni w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim wraz z pełnieniem funkcji koordynatora organizacji leczenia krwią oraz Kierownika Przychodni w Malborku;

 

Zadanie 3: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów na oddziale chirurgii ogólnej (świadczenia w porze dziennej oraz w ramach dyżurów medycznych) oraz w poradni chirurgii ogólnej w Przychodni w Malborku.

 

Wymagania podstawowe:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  4. Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako specjalista chirurgii,
  5. Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie 5 lat,
  6. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  7. Osoba posiadająca ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).
  9. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.11.2022r. do 30.04.2024r.

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:
„Konkurs ofert 78/2022 – LEKARZ CHIRURG – ZADANIE NR ……”

do dnia 17.10.2022r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00