OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA W ZAKRESIE RADIODIAGNOSTYKI
W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

NR POSTĘPOWANIA 61/2022

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późniejszymi zmianami) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Pracowni Diagnostyki Obrazowej (szpital w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)
w ramach zadania:

 

Zadanie nr 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie radiodiagnostyki w Pracowni Diagnostyczno-Obrazowej szpitala w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim

Zadanie nr 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie radiodiagnostyki w Pracowni Diagnostyczno-Obrazowej szpitala w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim wraz z pełnieniem funkcji koordynatora pracowni,

 

Wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej (radiodiagnostyki) lub lekarz będący w trakcie specjalizacji (min. po II-gim roku szkolenia specjalizacyjnego),
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp. z o.o. w Malborku,
  4. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  5. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności,
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:


„Konkurs ofert 61/2022 – lekarz PDO – zadanie nr ………” 

do dnia 20.06.2022r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00