OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU:
RATOWNIK MEDYCZNY W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W MALBORKU I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

NR POSTĘPOWANIA 60/2022

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza ratowników medycznych do zgłaszania ofert na stanowisko ratownika medycznego w zespołach wyjazdowych w Malborku (powiat malborski w tym nowy staw) i Nowym Dworze Gdańskim (powiat nowodworski w tym Stegna).

Wymagania podstawowe stawiane oferentom:

  1. Osoba spełniająca wymagania określone w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn.zm.),
  2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
  3. Doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego w zespołach wyjazdowych – min. 12 miesięcy,
  4. Aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku ratownika medycznego, wydane przez lekarza medycyny pracy.
  5. Książeczka doskonalenia zawodowego ratownika medycznego.
  6. Aktualna polisa ubezpieczeniowa OC (minimalna suma gwarancyjna wynosi 25.000 euro na jedno zdarzenie
    i 25.000 euro na wszystkie zdarzenia dla ratownika medycznego wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej).
  7. Aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z zakresu BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.07.2022r. do 30.06.2023r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:


„Konkurs ofert 60/2022 – RATOWNIK MEDYCZNY” 

do dnia 20.06.2022r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00