OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU:
RATOWNIK MEDYCZNY LUB RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W MALBORKU I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

NR POSTĘPOWANIA 35/2022

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza ratowników medycznych lub ratowników medycznych – kierowców do zgłaszania ofert.

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie odpowiedniej liczby ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców w celu zabezpieczenia w dni robocze, soboty, niedziele i święta w zespołach wyjazdowych  PCZ Sp. z o.o. (szpital w Malborku – powiat malborski w tym Nowy Staw i szpital w Nowym Dworze Gdańskim – powiat nowodworski, w tym Stegna).

Wymagania podstawowe stawiane oferentom:

 1. Ratownicy medyczni:
 2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
 3. Aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku ratownika medycznego, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 4. Książeczka doskonalenia zawodowego ratownika medycznego.
 5. Aktualna polisa ubezpieczeniowa OC (minimalna suma gwarancyjna wynosi 25.000 euro na jedno zdarzenie i 25.000 euro na wszystkie zdarzenia dla ratownika medycznego wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej).
 6. Aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z zakresu BHP.

 

 1. Ratownicy medyczni-kierowcy:
 2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
 3. Prawo jazdy minimum kategorii B oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
 4. Aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
 5. Aktualne orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
 6. Aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku ratownika medycznego, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 7. Książeczka doskonalenia zawodowego ratownika medycznego.
 8. Aktualna polisa ubezpieczeniowa OC (minimalna suma gwarancyjna wynosi 25.000 euro na jedno zdarzenie i 25.000 euro na wszystkie zdarzenia dla ratownika medycznego – kierowcy wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej).
 9. Aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z zakresu BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.04.2022r. do 30.06.2023r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 35/2022 – RATOWNIK MEDYCZNY” 

do dnia 16.03.2022r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach,
w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00