OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ LEKARZA W RAMACH ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 30/2022

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późniejszymi zmianami) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  • Zadanie 1 – udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – świadczenia w porze dziennej, dyżury medyczne, dyżury w ramach tzw. „gotowości pod telefonem”,
  • Zadanie 2 – udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – świadczenia w porze dziennej, dyżury medyczne,

 

Wymagania formalne (dotyczy Zadania nr 1 i 2):

 

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii – I lub II stopnia.
  3. Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako specjalista anestezjologii,
  4. Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie 3 lata,
  5. Zarejestrowana indywidualna (specjalistyczna) praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  6. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  7. Osoba posiadająca zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
  8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

 

Umowy będą zawierane na czas określony: od dnia 01.04.2022r. do 30.11.2023r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 30/2022 – lekarz Oddziału AiIT”

do dnia 16.03.2022r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach,
w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00