OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 29/2021

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późniejszymi zmianami) zaprasza do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Zadanie 1 – udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Pracowni endoskopowej

Zadanie 2 – udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Pracowni endoskopowej wraz z pełnieniem funkcji pielęgniarki koordynującej Pracowni endoskopowej

 

Wymagania podstawowe:

  1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowane w OIPiP,
  2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. Uprawnienia do wykonywania badań endoskopowych – kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii,
  4. Doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki koordynującej pracowni/poradni – min. 24 miesiące – dotyczy zadania nr 2,
  5. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe,
  6. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP,
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie (orzeczenie lekarskie) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki/położnej,
  8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.04.2022r. do 30.09.2023r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 29/2022 – PIELĘGNIARKA ENDOSKOPII zadanie nr ……”

do dnia 16.03.2022r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00