OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA W PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ ORAZ PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ
W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 28/2022

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późniejszymi zmianami) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do składania ofert spełniających następujące wymagania formalne w zakresie zadań:

 

ZADANIE NR 1 – Świadczenie usług zdrowotnych w ramach Pracowni endoskopowej i Poradni gastroenterologicznej szpitala w Malborku

ZADANIE NR 2 – Świadczenie usług zdrowotnych w ramach Pracowni endoskopowej i Poradni gastroenterologicznej szpitala w Malborku wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Pracowni endoskopowej,

ZADANIE NR 3 – Świadczenie usług zdrowotnych w Pracowni endoskopowej szpitala w Malborku

 

Wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie gastroenterologii lub w trakcie specjalizacji w zakresie gastroenterologii (po II roku) – dotyczy Zadania 1,2 lub 3 lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej wraz z uprawnieniami do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i zabiegowej – dotyczy Zadania nr 3,
  3. Doświadczenie zawodowe – pełnienie funkcji Koordynatora/Kierownika Pracowni endoskopowej – min. 24 miesiące – dotyczy Zadania nr 2,
  4. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  5. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  6. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).
  8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zakresu BHP.

 

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na okres: od dnia 01.04.2022r. do 31.03.2024r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 28/2022 – lekarz endoskopii, zadanie nr ……………….” 

do dnia 16.03.2022r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00