OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO KIEROWNIKA DS. PIELĘGNIARSTWA
(SZPITALE W MALBORKU I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM)
WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 NR POSTĘPOWANIA 22/2022

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późniejszymi zmianami) zaprasza pielęgniarki do zgłaszana ofert na stanowisko Kierownika ds. Pielęgniarstwa wraz z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Ds. Zarządzania Jakością

 

Wymagania podstawowe:

  1. Wykształcenie min. średnie kierunkowe – pielęgniarstwo
  2. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowane w OIPiP,
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  4. Osoba posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki
  5. Osoba posiadająca min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem personelem pielęgniarskim/położniczym (kierownik, koordynator),
  6. Osoba osiadająca min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Pełnomocnika ds. systemów zarządzania jakością (min. ISO:9001)
  7. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.
  8. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP,
  9. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie (orzeczenie lekarskie) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki
  10. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP dla osób kierujących personelem.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.04.2022r. do 30.09.2023r.

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 22/2022 – KIEROWNIK DS. PIELĘGNIARSTWA/PEŁNOMOCNIK DS. SZJ”

do dnia 16.03.2022r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00