OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 51/2021

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.0.295 t.j.)  zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii na oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii szpitala w Malborku ( świadczenia zdrowotne w porze dziennej wraz z dyżurami)

 

Wymagania podstawowe:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny.
  3. Zarejestrowana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu
    z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  4. Doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż 5 lat, wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie min. 3 lata,
  5. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,
  6. Lekarz posiadający ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  7. Lekarz posiadający aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
  8. Lekarz posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.10.2021r. do 30.09.2023r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert 51/2021 – lekarz Oddziału AiIT”

do dnia 22.09.2021r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00