OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ LEKARZA CHIRURGA W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ SZPITALA W MALBORKU W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH

NR POSTĘPOWANIA: 42/2021

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.0.295 t.j.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

1.     Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej

2.     Lekarz posiadający specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej,

3.     Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

4.     Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe.

5.     Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,

6.     Lekarz posiadający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza,

7.     Lekarz posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.10.2021r. do 30.09.2023r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-LECIA 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert 42/2021 – LEKARZ ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO”

do dnia 20.09.2021r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00