OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
NR POSTĘPOWANIA: 36/2021

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.0.295 t.j.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

I. Lekarz posiadający:

  1. czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu
    z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP
  4. aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP,
  5. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.

II. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.07.2021r. do 30.06.2023r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert 36/2021 – LEKARZ NiŚOZ NDG”

do dnia 18.06.2021r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00