OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA W RAMACH ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W MALBORKU
WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA ODDZIAŁU

NR POSTĘPOWANIA 31/2021

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.0.295 t.j.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na oddziale chorób wewnętrznych szpitala w Malborku
wraz z pełnieniem funkcji koordynatora oddziału

Wymagania podstawowe:

 1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 2. Specjalizacja – choroby wewnętrzne (posiadany dyplom ukończenia),
 3. Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako specjalista chorób wewnętrznych,
 4. Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie 5 lat,
 5. Zarejestrowana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu
  z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 6. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
 7. Osoba posiadająca ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności,
 8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza,
 9. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zakresu BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.07.2021r. do 30.06.2023r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. Słowackiego 75 (I piętro), 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert 31/2021 – LEKARZ – ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY MK”

do dnia 27.04.2021r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00