OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  PRZEZ LEKARZA W ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM  WRAZ Z  PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNUJĄCEJ

NR POSTĘPOWANIA: 17/2021

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.0.295 t.j.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

 1. lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 2. specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie pediatrii oraz w zakresie neonatologii lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,
 3. doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako lekarz specjalista neonatologii,
 4. wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie 5 lat,
 5. doświadczenie w zarządzaniu oddziałem, pododdziałem nie krótsze niż 3 lata,
 6. zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu
  z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 7. osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
 8. osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. osoba posiadająca zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).
 10. osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP,

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.04.2021r. do 31.12.2021r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. Słowackiego 75 (I piętro), 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert 17/2021 – lekarz Oddziału neonatologicznego”
do dnia 17.03.2021r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (ul. Słowackiego 75 (I piętro), e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00