OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA
W PORADNI OTOLARYNGOLOGICZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

NR POSTĘPOWANIA 60/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na:

 

świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza w Poradni otolaryngologicznej w Nowym Dworze Gdańskim

 

Wymagania formalne:

 1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej
 2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie otolaryngologii,
 3. Zarejestrowana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 4. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe,
 5. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).
 7. Aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.11.2020r. do 30.10.2022r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku (ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:


„Konkurs ofert 60/2020 – lekarz Poradni otolaryngologicznej NDG”

do dnia 16.10.2020r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

 • pdf Ogłoszenie
  Data dodania: 7 października 2020 11:27 Rozmiar pliku: 307 KB Pobrania: 308
 • pdf Zał. 1 - formularz ofertowy
  Data dodania: 7 października 2020 11:44 Rozmiar pliku: 685 KB Pobrania: 379
 • pdf Odwołanie konkursu
  Data dodania: 13 października 2020 12:04 Rozmiar pliku: 179 KB Pobrania: 351

Numer alarmowy        55 646 02 00