OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU: RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

NR POSTĘPOWANIA 57/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1510) zaprasza ratowników medycznych – kierowców do zgłaszania ofert w ramach następujących pakietów:

 

PAKIET 1: zabezpieczenie przez ratownika – kierowcę ok. 336 godzin/miesięcznie w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2021r. w zespołach wyjazdowych „S” i „P”  PCZ Sp. z o.o. – MALBORK I NOWY DWÓR GDAŃSKI

 

PAKIET 2: zabezpieczenie przez ratownika – kierowcę ok. 336 godzin/miesięcznie w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2021r. w zespołach wyjazdowych „S” i „P” PCZ Sp. z o.o. – NOWY DWÓR GDAŃSKI

 

WYMAGANIA

  1. W konkursie ofert w myśl art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., zamówienie może być udzielone osobie legitymującej się posiadaniem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w zakresie, w jakim przystępują do konkursu oraz zostali wpisani do odpowiednich rejestrów.
  2. Przyjmujący zamówienie musi spełniać wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2017 poz. 2195).
  3. Przyjmujący zamówienie musi posiadać aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
  4. Przyjmujący zamówienie musi posiadać aktualną polisę OC w związku z prowadzoną działalnością.
  5. Przyjmujący zamówienie musi posiadać prawo jazdy, co najmniej kat. B i ukończony kurs dla osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (wymagane zaświadczenie wystawione przez starostę lub wojewodę).
  6. Przyjmujący zamówienie musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 57/2020 – Ratownik – kierowca, pakiet nr …….”

do dnia 15.09.2020r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00