OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 52/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 z późn.zm.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza w ramach specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego spełniających następujące warunki:

 1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie medycyny ratunkowej lub lekarz po drugim roku specjalizacji z medycyny ratunkowej,
 3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
 5. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).
 7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.07.2020r. do 30.06.2022r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert 52/2020– lekarz ZRM”

 do dnia 25.06.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

 • pdf Ogłoszenie
  Data dodania: 17 czerwca 2020 15:01 Rozmiar pliku: 305 KB Pobrania: 391
 • pdf Unieważnienie konkursu
  Data dodania: 30 czerwca 2020 12:13 Rozmiar pliku: 186 KB Pobrania: 405

Numer alarmowy        55 646 02 00