OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ W RAMACH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH I  PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ PRZYCHODNI, PORADNI I PAKIETU ONKOLOGICZNEGO
NR POSTĘPOWANIA 51/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza pielęgniarki do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki odcinkowej Przychodni specjalistycznych i Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wraz z pełnieniem funkcji pielęgniarki koordynującej Przychodni, Poradni i Pakietu onkologicznego, spełniających następujące wymagania formalne:

 1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu,
 2. Osoba posiadająca doświadczenie w zarządzaniu zespołem pielęgniarskim/położniczym (min. 24 miesiące) i doświadczenie w wykonywaniu zawodu w oddziale zabiegowym lub zachowawczym, izbie przyjęć; przychodni specjalistycznej (np. poradni chirurgicznej) przez okres min. 5 lat.
 3. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.
 5. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP,
 6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie (orzeczenie lekarskie) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki,
 7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.07.2020r. do 31.12.2021r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

 „Konkurs ofert 51/2020 – pielęgniarka Przychodni Specjalistycznych i Poradni NiŚOZ”

do dnia 22.06.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

Załączniki

 • pdf Ogłoszenie
  Data dodania: 9 czerwca 2020 12:35 Rozmiar pliku: 326 KB Pobrania: 367
 • pdf Rozstrzygnięcie konkursu
  Data dodania: 26 czerwca 2020 11:44 Rozmiar pliku: 192 KB Pobrania: 369

Numer alarmowy        55 646 02 00