OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

NR POSTĘPOWANIA 42/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.) zaprasza pielęgniarki do zgłaszana ofert na stanowiska:

Pielęgniarka Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego szpitala w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.06.2020r. do 31.12.2021r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpital w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 42/2020– pielęgniarka ZOL”

do dnia 21.05.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00