OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH

PRZEZ LEKARZA W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYCHODNI I ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM SZPITALA W  NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

NR POSTĘPOWANIA 34/2020

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 1. Lekarz spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 poz.1248 z późn.zm.) i Ustawy z dn. 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 2. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 3. Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
 4. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
 5. Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,
 6. Lekarz posiadający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
 7. Lekarz posiadający decyzję ZUS w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy,
 8. Lekarz posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.05.2020r. do 31.03.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpital w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

 „Konkurs ofert 34/2020 – lekarz POZ i ZOL NDG”

do dnia 24.04.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

 • pdf Ogłoszenie
  Data dodania: 16 kwietnia 2020 17:07 Rozmiar pliku: 322 KB Pobrania: 391
 • pdf Rozstrzygnięcie konkursu
  Data dodania: 28 kwietnia 2020 12:21 Rozmiar pliku: 192 KB Pobrania: 357

Numer alarmowy        55 646 02 00