OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

NR POSTĘPOWANIA 32/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza oddziału chorób wewnętrznych szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, spełniających następujące wymagania formalne:

 

 1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL,
 2. Specjalizacja – co najmniej ukończony drugi rok szkolenia specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych lub kardiologii,
 3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z PCZ Sp. z o.o. w Malborku (stacjonarna, wykonywana w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).
 4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta.
 5. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie specjalności – choroby wewnętrzne.
 6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.
 7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.05.2020r. do 30.04.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 32/2020– lekarz oddziału chorób wewnętrznych – NDG”

 do dnia 24.04.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

 • pdf Ogłoszenie
  Data dodania: 15 kwietnia 2020 09:37 Rozmiar pliku: 307 KB Pobrania: 436
 • pdf Unieważnienie konkursu
  Data dodania: 28 kwietnia 2020 12:11 Rozmiar pliku: 181 KB Pobrania: 381

Numer alarmowy        55 646 02 00