OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO LEKARZA SPECJALISTY
W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

NR POSTĘPOWANIA 30/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2018 poz.2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do składania ofert na stanowisko:

 

Lekarza oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala w Malborku
wraz z udzielaniem świadczeń w poradni położniczo-ginekologicznej w Malborku i Nowym Stawie
 

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.05.2020r. do 30.04.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpital w Malborku) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 30/2020– lekarz oddziału położniczo-ginekologicznego i poradni”

do dnia 21.04.2020r. do godz. 12:00

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja, pok. nr 10), e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl.

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

  • pdf Ogłoszenie
    Data dodania: 10 kwietnia 2020 17:03 Rozmiar pliku: 250 KB Pobrania: 369
  • pdf Rozstrzygnięcie konkursu
    Data dodania: 24 kwietnia 2020 13:16 Rozmiar pliku: 182 KB Pobrania: 333

Numer alarmowy        55 646 02 00