OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI NOCNEJ
I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA: 28/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 2. Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,
 3. Lekarz nie karany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,
 4. Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,
 5. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
 6. Podpisana umowa z ZUS na wydawanie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane: od dnia 01.05.2020r. do 31.12.2021r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpital w Malborku), w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 28/2020 – lekarz PORADNI NIŚOZ”

do dnia 21.04.2020r. do godz. 12:00

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

 

 

 

 

 

Załączniki

 • pdf Ogloszenie
  Data dodania: 10 kwietnia 2020 16:57 Rozmiar pliku: 275 KB Pobrania: 395
 • pdf Unieważnienie konkursu
  Data dodania: 24 kwietnia 2020 13:15 Rozmiar pliku: 181 KB Pobrania: 394

Numer alarmowy        55 646 02 00