OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO LEKARZA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO (DYŻURY)

NR POSTĘPOWANIA 25/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

 1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie pediatrii lub po II roku specjalizacji w tej dziedzinie,
 3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu
  z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 4. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe
 5. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Osoba posiadającą zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.04.2020r. do 31.01.2021r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert 25/2020–lekarz oddziału  pediatrycznego”

 do dnia 24.03.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 • pdf Ogłoszenie
  Data dodania: 12 marca 2020 12:22 Rozmiar pliku: 287 KB Pobrania: 400
 • pdf Unieważnienie konkursu
  Data dodania: 27 marca 2020 12:27 Rozmiar pliku: 178 KB Pobrania: 392

Numer alarmowy        55 646 02 00