OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W NOWYM STAWIE

NR POSTĘPOWANIA 23/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty ginekologii i położnictwa lub specjalizację I lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  4. Niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,
  5. Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – ginekologia i położnictwo  z odbieraniem porodów,
  6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
  7. Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.04.2020r. do 31.03.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 23/2020– lekarz poradni położniczo-ginekologicznej w Nowym Stawie

do dnia 24.03.2020r. do godz. 12:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Malborku (administracja, pok. nr 10), e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl.

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00