OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W MALBORKU I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH,

NR POSTĘPOWANIA 18/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na stanowisko:

Lekarz oddziału chorób wewnętrznych szpitala w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim
(w zakresie pełnienia dyżurów medycznych).

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.04.2020r. do 31.12.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku w zamkniętych kopertach
opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert 18/2020 – lekarz Oddziału Chorób Wewnętrznych M-k i NDG”

do dnia 20.03.2020r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00