OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO SZPITALA W MALBORKU,
NR POSTĘPOWANIA 17/2020

 

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.) zaprasza pielęgniarki /położne, do zgłaszana ofert na stanowiska:

Pielęgniarka/położna odcinkowa oddziału neonatologicznego szpitala w Malborku.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.04.2020r. do 31.12.2021r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 17/2020– pielęgniarka/położna odcinkowa – Oddział neonatologiczny

do dnia 20.03.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00