OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGIIWRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNUJĄCEJ, NR POSTĘPOWANIA 15/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do składania ofert na stanowisko:

 

Lekarza oddziału położniczo-ginekologicznego wraz z pełnieniem funkcji koordynującej

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.04.2020r. do 31.01.2021r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 15/2020– lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii
wraz z pełnieniem funkcji koordynującej”

do dnia 18.03.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00