OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA W MALBORKU W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH WRAZ Z GOTOWOŚCIAMI

NR POSTĘPOWANIA 11/2020

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.) zaprasza pielęgniarki do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania:

 1. Deklaracja pełnienia dyżurów pielęgniarskich wraz z gotowościami,

Oraz:

 1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 2. Pielęgniarka posiadająca zarejestrowaną indywidualną praktykę pielęgniarską umożliwiającą wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  w Malborku,
 3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe – oświadczenie.
 4. Pielęgniarka posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP.
 5. Udzielanie świadczeń przez min. 100 godzin miesięcznie.
 6. Doświadczenie zawodowe – ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych okresie ostatnich 3 lat: na bloku operacyjnym
 7. Orzeczenie braku przeciwwskazań do zatrudnienia w polu jonizującym wydanym przez lekarza posiadającego wymagane  przez przepisy prawa pracy kwalifikacje.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.03.2020r. do 31.12.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 11/2020– pielęgniarka odcinkowa –Blok operacyjny

do dnia 25.02.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 • pdf Ogłoszenie
  Data dodania: 14 lutego 2020 11:13 Rozmiar pliku: 300 KB Pobrania: 365
 • pdf Rozstrzygnięcie konkursu
  Data dodania: 27 lutego 2020 10:38 Rozmiar pliku: 186 KB Pobrania: 310

Numer alarmowy        55 646 02 00