OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH

W RODZAJU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA: 4/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,
  3. Lekarz nie karany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,
  4. Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,
  5. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
  6. Podpisana umowa z ZUS na wydawanie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane: od dnia 01.03.2020r. do 31.12.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 4/2020 – lekarz POZ NS MK”

do dnia 21.02.2020r. do godz. 10:00

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

 

 

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00