OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI W PRZYCHODNI  POZ NS W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza pielęgniarki, do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki Przychodni POZ NS w Malborku

spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu,
  2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.
  4. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP ,

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – pielęgniarka  POZ NS Malbork”

do dnia 13.12.2019r. r. do godz. 12:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00