OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ:

 1. ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA W MALBORKU
 2. BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA W MALBORKU W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH WRAZ Z GOTOWOŚCIAMI

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.) zaprasza pielęgniarki do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania:

 1. Deklaracja pełnienia dyżurów pielęgniarskich wraz z gotowościami,

Oraz:

 1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 2. Pielęgniarka posiadająca zarejestrowaną indywidualną praktykę pielęgniarską umożliwiającą wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  w Malborku,
 3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe – oświadczenie.
 4. Pielęgniarka posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP.
 5. Udzielanie świadczeń przez min. 100 godzin miesięcznie.
 6. Doświadczenie zawodowe – ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych okresie ostatnich 3 lat: na bloku operacyjnym (wymóg dla pielęgniarek bloku operacyjnego), na oddziale AiIT (wymóg dla pielęgniarek  AiIT),
 7. Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (w przypadku oddz. AiIT),
 8. Orzeczenie braku przeciwwskazań do zatrudnienia w polu jonizującym wydanym przez lekarza posiadającego wymagane  przez przepisy prawa pracy kwalifikacje.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert –pielęgniarka AiITlub „Konkurs ofert –pielęgniarka Bloku operacyjnego

do dnia 13.12.2019r. do godz. 12:00

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00