Malbork, 06.12.2019r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI W SZPITALU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.) zaprasza pielęgniarki /położne, do zgłaszana ofert na stanowiska:

 

 1. Pielęgniarka koordynująca:
 • Oddziału wewnętrznego w Nowym Dworze Gdańskim
 1. Pielęgniarka odcinkowa:
 • Oddziału wewnętrznego Nowy Dwór Gdański
 • Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Nowy Dwór Gdański
 • Przychodni Specjalistycznej Nowy Dwór Gdański
 • Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nowy Dwór Gdański
 • Pielęgniarka Hospicjum Domowego Nowy Dwór Gdański

spełniających następujące podstawowe wymagania formalne:

 1. Pielęgniarka/położna posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu,
 2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska/położnicza umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.
 4. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki /położnej wykonującej zawód na terenie RP ,
 5. Wykonywanie zawodu w ostatnich 5 latach w warunkach oddziału położniczo – ginekologicznego, lub oddziału noworodkowego, ZOL, oddziały zachowawcze (np. oddział wewnętrzny, psychiatryczny), oddziału chirurgicznego, przychodni specjalistycznej, Izby przyjęć przez min. 24 miesiące w ciągu.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – pielęgniarka  …………………………………………(wstawić nazwę)”

do dnia 16.12.2019r. do godz. 12:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00